╚Ń­ű ţ˛ "Turbo Rocket Games".
╠╬─Ýűň ˛ÓýÓŃţ¸Ŕ
🐸 ═└ă┬└═╚┼: ĐŔýˇŰ ˛ţ­ ń­ÓŕţÝÓ ţÝŰÓÚÝ (Dragon Sim Online: Be A Dragon).
🐸 ┬┼đĐ╚▀: 5.4
https://vk.com/wall-56564247_116490
╠╬─Ýűň ˛ÓýÓŃţ¸Ŕ
🐶 ═└ă┬└═╚┼: Dog Sim Online: Raise a Family.
🐶 ┬┼đĐ╚▀: 8.6
https://vk.com/wall-56564247_119054
╠╬─Ýűň ˛ÓýÓŃţ¸Ŕ
🐯 ═└ă┬└═╚┼: ĐŔýˇŰ ˛ţ­ ŕţ°ŕŔ ţÝŰÓÚÝ (Cat Sim Online: Play with Cats)
🐯 ┬┼đĐ╚▀: 3.7
https://vk.com/wall-56564247_119058
╠╬─Ýűň ˛ÓýÓŃţ¸Ŕ
🦊 ═└ă┬└═╚┼: Wild Craft - ĐŔýˇŰ ˛ţ­ ŠŔšÝŔ ńŔŕŔ§ ŠŔÔţ˛Ýű§.
🦊 ┬┼đĐ╚▀: 1.2
https://vk.com/wall-56564247_115552